Privacyverklaring

Blauwe Lotus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Blauwe Lotus, Irene Daum-den Engelse
Rivierensingel 755
5704 KV Helmond
Tel. 0492-510 555

Irene Daum-den Engelse is de Functionaris Gegevensbescherming van Blauwe Lotus. Zij is te bereiken via info@blauwelotus-balance.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blauwe Lotus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
•geboortedatum
•voor- en achternaam
•adresgegevens
•e-mailadres
•Overige persoonsgegevens die je actief worden verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, tijdens mijn diensten en telefonisch
•gezondheid

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blauwelotus-balance.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blauwe Lotus verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•Het afhandelen van jouw bestelling en/of betaling
•Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
•Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•Om goederen en diensten aan je of bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Blauwe Lotus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blauwe Lotus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van alle persoonsgegevens van 5 jaren na ons laatste contact  met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen en wanneer je binnen deze termijn nog van onze diensten gebruik wilt maken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blauwe Lotus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blauwe Lotus gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blauwe Lotus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@blauwelotus-balance.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Blauwe Lotus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blauwe Lotus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat doen we met:
•Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
•TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Irene Daum-den Engelse of via info@blauwelotus-balance.nl.Deze privacyverklaring is geldig vanaf 21 mei 2018.